• Detachering kinderopvang

Verzuim

Organisaties in de kinderopvang werken vaak samen met de arbodienst. Deze samenwerking heeft vaak betrekking op de begeleiding van langdurig verzuim of trajecten ter preventie van verzuim.

Wist je dat er nog meer mogelijkheden zijn op het gebied van preventie? Zo kun je bijvoorbeeld de ondersteuning van een leefstijl & vitaliteitscoach inzetten die kinderopvangorganisaties helpt in het terugdringen en voorkomen van verzuim. Bij KEKZ hebben wij een leefstijl & vitaliteitscoach in ons eigen team. Wat zou zij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Denk aan bijvoorbeeld aan:

 • Training voor leidinggevenden om dreigend langdurig verzuim tijdig te herkennen. In deze training neemt Rita Stouten leidinggevenden mee in de signalen, do’s en the dont’s en de belangrijkste aandachtspunten waarmee je intern invloed hebt op het verzuimpercentage
 • Iemand die je inzet voor korte, individuele, coachtrajecten bij dreigende uitval van medewerkers. Om duurzame en diepgaande resultaten te boeken is het buiten het aanpakken van symptomen ook belangrijk om met een medewerker aan de slag te gaan
 • Een leefstijl en vitaliteitsadvies per medewerker om inzichtelijk te maken op welke gebieden van vitaliteit er een disbalans is momenteel, gecombineerd met praktische adviezen of een plan van aanpak

Heb je interesse of wil je eens verder praten over verzuim en preventie hiervan? Neem dan contact op met Rita via rita@kekz.nl of bel naar 070-2055768

Wil je op de hoogte blijven van wat we doen?

Volg ons dan op LinkedIn, Instagram en Facebook.

Salarisadministratie: wat gaat er veranderen per 1 januari 2024?

Zoals jullie inmiddels jaarlijks van ons gewend zijn hebben we weer wat wijzigingen voor het nieuwe jaar alvast op een rij gezet.

Het is veel informatie maar zeker het lezen waard, we hebben er ook wat reminders/opfristips bijgezet, een bewaar-tekst dus!

Nieuwe salarisbedragen per 1-1-2024

In het cao-akkoord van 2023-2024 is afgesproken dat per 1 januari 2024 het loongebouw op de volgende wijze wordt aangepast:

 • Per salarisschaal komt de eerste trede te vervallen met uitzondering van schaal 1
 • Per salarisschaal komen er twee tredes aan het einde van de salarisschaal bij.

Daarmee heeft iedere medewerker in de kinderopvang in 2024 een uurloon boven de € 14,08.

Zie artikel 3.2 van het cao-akkoord.

Hoe hiermee om te gaan januari volgend jaar:

De BMK heeft samen met BK en de vakbonden afgesproken dat de uitvoering van de verhoging van het salarisgebouw voor medewerkers die in de laagste of in de hoogste trede zijn ingeschaald als volgt moet worden uitgevoerd:

 1. Medewerkers die op 31 december 2023 in de laagste trede zijn ingeschaald
  • Per 1 januari 2024 gaan deze medewerkers één trede omhoog door het vervallen van de laagste trede. Het moment van individuele salarisverhoging blijft gewoon staan. Is de periodiek maand van een medewerkers bijvoorbeeld April? Dan gaat de medewerker per April 1 trede omhoog. In totaal wordt in 2024 dus twee keer salarisverhoging gegeven.
 2. Medewerkers die op 31 december 2023 in de hoogste trede zijn ingeschaald
  • Per 1 januari 2024 blijft het salaris van de medewerker gelijk. Ze gaan dus niet omhoog! Het moment van salarisverhoging is gelijk aan de periodiekmaand uit het verleden waarin de medewerker salarisverhoging kreeg. Ging de medewerker bijvoorbeeld in april in salaris omhoog? Dan krijgt de medewerker per april 2024 een periodieke verhoging door het verhogen van de salarisschalen. De volgende periodieke verhoging is per april 2025 (waarmee het nieuwe schaalmaximum is bereikt).

Indien iemand al heel lang in de max zit en er zelfs geen periodiekmaand (meer) bekend is dan adviseren wij om dit per januari 2024 te doen: wij zullen dan als periodiekmaand januari inzetten (en de laatste periodiek zal dan januari 2025 zijn).

Sociale lasten 2024

De franchises en premiepercentages PFZW zijn nog niet bekend, de nieuwe permiepercentage sociale lasten wèl, hieronder 2024 met daarnaast wat de percentages dit jaar zijn

(Whk is per werkgever verschillend, hiervoor raadpleeg je je beschikking. Zodra je de beschikking 2024 ontvangt van de Belastingdienst (meestal rond eind november) stuur die dan gelijk door naar ons!):

Voor wat betreft het verschil tussen hoog en laag WW-tarief hieronder een opfrisser:

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. (WAB). Voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd (schriftelijk vastgelegd en ondertekend door werkgever en werknemer!!) met vaste uren (max 30% meeruren toegestaan, anders twk alsnog hoge WW-premie) mag de werkgever het lage WW tarief van 2,64% toepassen. Voor bepaalde tijd contracten, min-max contracten en oproepers geldt altijd het hoge tarief van 7,64%.

Dat scheelt 5% werkgeverslasten, als je dus van plan bent een vaste medewerker naar onbepaalde tijd om te zetten dan hoef je niet te wachten tot het huidige bepaalde tijd contract is afgelopen, je mag het onbepaalde tijd contract eerder in laten gaan! (denk er wel aan dat er op die datum een door beide partijen getekende overeenkomst moet zijn!!). NB: voor BBL-ers geldt altijd het lage WW-tarief zolang zij BBL-er zijn.

Oproepers (en min-maxers) moet je sinds de Wet Arbeid in Balans ieder jaar weer een aanbod doen voor vaste uren: het aanbod vaste uren is het gemiddeld aantal uren wat zij het afgelopen jaar gewerkt hebben. Indien de oproeper het aanbod accepteert geldt voor de omzetting naar vaste uren de looptijd van het huidige contract: heeft de oproeper een onbepaalde tijdcontract dan zal het aanbod vaste uren dus ook onbepaalde tijd zijn! Zorg dat je zowel het aanbod als de weigering of acceptatie van het bod schriftelijk vastgelegd hebt mèt handtekening van de medewerker. Zo kun je nooit een discussie krijgen over het al dan niet aanvaarden van het aanbod. Het gevolg van het niet (tijdig) doen van een aanbod kan een loonvordering zijn! Heeft de oproeper een tijdelijk contract en accepteert zij het aanbod dan hoef je niet na een jaar weer een aanbod te doen: zij is dan immers geen oproeper meer. Ook ben je niet verplicht na afloop van dit contract tot verlenging van de huidige arbeidsomvang over te gaan. Na afloop zou je dus weer een oproepcontract aan kunnen bieden. Denk wel aan de ketenregeling!

Werkkostenregeling

In verband met onder andere de energiecrisis was de werkkostenregeling in 2023 weer verruimd (3% tot loonsom € 400.000 en 1.18% over restant). Voor 2024 is dit 1.92% tot een loonsom van € 400.000,- en over het meerdere 1.18%. Als je op tijd de kosten uit je financiële administratie hebt geeft dit dan op tijd door: zo kunnen we proberen de vrije ruimte in 2023 nog optimaal te benutten! (door bijvoorbeeld de eenmalige uitkering met terugwerkende kracht onder te brengen in de vrije ruimte).

Kilometervergoeding woon-werk:

Als de vergoeding € 0,14 per kilometer is blijft dit vooralsnog zo in de cao, indien je het maximale onbelast toegestane hanteert dan gaat dit in 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit 

Belangrijk voor werkgevers met meer dan 100 werknemers: “Als uw organisatie 100 of meer werknemers heeft, bent u vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Uiterlijk 30 juni 2025 stuurt u de gevraagde gegevens over 2024 in.”

Bijgehouden moet dan:

 • Aantal gereisde kilometers
 • Gebruikte vervoermiddel
 • Gebruikte brandstof

Voor dit soort nieuwe regelingen wachten we altijd de Belastingdienst & softwareleveranciers af, (de regeling is al een aantal keer uitgesteld) maar het ziet er nu naar uit dat het daadwerkelijk ingaat (de softwareleveranciers zijn nog wel steeds in gesprek met de Belastingdienst). Mocht het inderdaad ingaan per 1-1-2024 dan is de verwachting dat met een aanpassing in de software het een kwestie van goede registratie is waarna de gegevens opgevraagd kunnen worden t.b.v. de rapportage in 2025. Zodra er meer concreets bekend is laten wij dit jullie uiteraard weten!

Heb je vragen over bovenstaande info of wil je dieper op een bepaald onderwerp ingaan: bel naar 070-2055768 of mail gerust naar:

Jeannette Wright – Senior salarisadministrateur

jeannette@kekz.nl

Marco de Wit- Salarisadministrateur

marco@kekz.nl

KEKZ bij de koffie  – nieuwsbrief Q2 2023

Onze tweede nieuwsbrief voor 2023 ’KEKZ bij de koffie’ is de deur uit! Heerlijk leesvoer voor bij de koffie, voor zowel onze opdrachtgevers als interimmers.

Heb je onze nieuwsbrief niet ontvangen, maar zou je deze in het vervolg wel graag krijgen? Mail dan naar mailons@kekz.nl en we zorgen ervoor dat je onze eerste nieuwsbrief alsnog krijgt en zetten je op onze mailinglijst voor alle komende edities.

Wil je de nieuwsbrief alvast lezen? Dat kan! Onze nieuwsbrief voor interimmers van maart en juli, en voor opdrachtgevers de nieuwsbrief van maart en juni.